Đập, Sông Ngòi và Trách Nhiệm - Quyền Hạn Của Mọi Người