Binh dang va Hieu qua: Long ghep Gioi vao giam nhe rui ro thien tai va thich ung bien doi khi hau - Tai lieu huong dan thuc hanh