Chuong Trinh Nghien Cuu Lap Phap Viet Nam: Cam Nang viet Bao Cao - Cac Yeu to Chinh Khi Viet Bao Cao cho Co Quan Lap Phap, Bao Gom Cac Loai Bao Cao Nghien Cuu