Khoá tập huấn chủ đề: Giải pháp dựa vào tự nhiên - Natural Based Solutions (NbS)

I. Gi?i thi?u v? các m?c tiêu c?a khoá t?p hu?n

Nh?m t?ng c??ng n?ng l?c c?a các thành viên CCWG v? ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u là tr?ng tâm chi?n l??c c?a m?ng l??i ?? giúp h? th?c hi?n các ch??ng trình hi?u qu? ? c? c?p qu?c gia và c?ng ??ng. Trong khi m?t s? t? ch?c thành viên CCWG ?ang th?c hi?n ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u nh? các ho?t ??ng c?t lõi, ?ánh giá nhu c?u nâng cao n?ng l?c n?i b? ?ã xác ??nh ???c m?t s? l? h?ng n?ng l?c chính khi?n các t? ch?c này không ho?t ??ng hi?u qu?. M?t trong nh?ng thi?u sót n?i b?t v? n?ng l?c ??i v?i các thành viên CCWG ?? th?c hi?n các ho?t ??ng phù h?p v?i các tr?ng tâm qu?c gia c?ng nh? qu?c t? là ki?n th?c c?p nh?t nh?t và kinh nghi?m th?c t? trong vi?c th?c hi?n các Gi?i pháp d?a vào t? nhiên (NbS) ? c?p c?ng ??ng.

- Cung c?p m?t cái nhìn t?ng quan v? các Gi?i pháp d?a vào T? nhiên v?i ??nh ngh?a và cách ?ng d?ng trong nhi?u b?i c?nh khác nhau, v?i các ví d? qu?c t? và ??a ph??ng;
- Nâng cao n?ng l?c c?a nh?ng ng??i tham gia nghiên c?u, thi?t k?, l?p k? ho?ch và th?c hi?n NbS ? c?p c?ng ??ng;
- Chia s? ki?n th?c và kinh nghi?m th?c t? t? các gi?ng viên và h?c t?p ??ng ??ng gi?a nh?ng ng??i tham gia.

II. Th?i gian t?p hu?n và ??ng ký

* Ngày 19 và 22 tháng 10 n?m 2021
- Sáng: 09:00 - 12:00
- Chi?u: 14:00 - 17:00

* Th?i h?n ??ng ký: 23:59 ngày 16/10/2021 t?i: https://bit.ly/taphuannbs

III. Hình th?c:

- L?p h?c t??ng tác trên n?n t?ng Zoom
- Ngôn ng?: Ti?ng Vi?t

IV. ??i t??ng h?c viên:

- Các cán b? th?c hi?n ho?t ??ng, d? án, ch??ng trình có quan tâm ??n ch? ?? NbS
- Các cán b? th?c hi?n công tác lên k? ho?ch, xây d?ng và thi?t k? các ch??ng trình, d? án, gi?i pháp NbS
- S? l??ng: T?i ?a 30 h?c viên

V. Gi?ng viên:

1. GS. TSKH Tr??ng Quang H?c - Ch? t?ch H?i ??ng sáng l?p/Qu?n lý Trung tâm ECODE
GS. TSKH Tr??ng Quang H?c ???c c?p b?ng TSKH n?m 1996 t?i ??i h?c T?ng h?p Wroclaw - Ba Lan. Ông c?ng t?ng h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c t?i nhi?u Tr??ng, Vi?n nghiên c?u trên th? gi?i nh? Vi?n … Trong vai trò gi?ng viên, cán b? nghiên c?u khoa h?c c?a ??i h?c T?ng h?p, nay là ??i h?c Qu?c gia Hà N?i liên t?c t? n?m 1966 ??n nay, GS Tr??ng Quang H?c ?ã xây d?ng ch??ng trình, biên so?n h?c li?u và tr?c ti?p gi?ng d?y các khoá ?ào t?o dài, ng?n h?n cho nhi?u b?, ngành và các ??a ph??ng v? B?KH, PTBV và g?n ?ây là t?ng tr??ng xanh. Ông c?ng là tác gi? c?a hàng ch?c cu?n sách v? PTBV, B?KH, tài nguyên môi tr??ng và t?ng tr??ng xanh

2. ThS – NCS Hoàng Hà - Giám ??c Trung tâm ECODE, Thành viên H?i ??ng sáng l?p/Qu?n lý
Ch? Hoàng Hà có 16 n?m kinh nghi?m trong các l?nh v?c Truy?n thông, Phát tri?n c?ng ??ng, Giáo d?c Môi tr??ng, Sinh k?, Bi?n ??i khí h?u – Thiên tai, T?ng tr??ng xanh/ PTBV và B?o t?n thiên nhiên – v?n hoá. V?i hàng ch?c n?m kinh nghi?m làm vi?c trong các c? quan nhà n??c, t? ch?c NGO và là nhà t? v?n ??c l?p cho nhi?u c? quan, t? ch?c trong n??c và qu?c t? c?p trung ??ng và ??a ph??ng, ch? Hà ?ã th? hi?n ???c n?ng l?c s? tr??ng v?i các k? n?ng chuyên nghi?p trong các ho?t ??ng: ?ào t?o-t?p hu?n, nghiên c?u và tri?n khai (R&D), tài li?u hóa, truy?n thông và qu?n lý – ?i?u ph?i th?c hi?n nghiên c?u, d? án.

VI. ??n v? t? ch?c:

Nhóm Công tác v? Bi?n ??i Khí h?u t?i Vi?t Nam (CCWG - http://www.ngocentre.org.vn/ccwg), ???c thành l?p n?m 2008, t?p h?p các INGO, các t? ch?c phi chính ph? Vi?t Nam, các c? quan phát tri?n, các t? ch?c, các chuyên gia và cá nhân ?? trao ??i ý ki?n và th?o lu?n 'bài h?c kinh nghi?m' v? cách nâng cao n?ng l?c c?a h? liên quan ??n bi?n ??i khí h?u. S? m?nh c?a m?ng l??i là góp ph?n gi?m thi?u tính d? b? t?n th??ng c?a nh?ng ng??i y?u th? ? Vi?t Nam tr??c tác ??ng c?a bi?n ??i khí h?u thông qua ?i?u ph?i, v?n ??ng và nâng cao n?ng l?c c?a các t? ch?c phi chính ph? ?? ??t ???c các ?ng phó b?n v?ng v? môi tr??ng và kinh t? c?ng nh? xã h?i ??i v?i bi?n ??i khí h?u. Trong giai ?o?n 2019-2023, m?c tiêu t?ng th? c?a CCWG là 'Thúc ??y Hành ??ng Khí h?u toàn di?n ?? h? tr? Vi?t Nam ??t ???c các m?c tiêu c?a Th?a thu?n Paris.'