Huong dan xay moi, cai tao sua chua, su dung nha tro & co so san xuat nham cai thien moi truong song va lam viec cho cong nhan tai khu cong nghiep Khai Quang, Vinh Phuc & khu cong nghiep Nam Sach, Hai Duong