Thu Hai, Bao Quan va Xu Ly Hat Giong Trong Du An Trong Rung PAM 4304