Sau the che hoa: Trien khai doi moi lap ke hoach cap xa, phan cap dau tu cho cap xa va trao quyen cho cong dong huong den giam ngheo

ID: 
ET 234B