So tay truyen thong ve nang cao nang luc cua phu nu ung pho voi bien doi khi hau (Danh cho tuyen truyen vien)